Sistema MC Morter


Sistema compacte que pot realitzar-se amb resines o ciment. La seva finalitat acostuma a ser recrescuts , anivellacions, pendents o acabats.

Els morters de resina es componen habitualment de resines epoxídiques 100% sòlids, exemptes de dissolvents i àrids amb una corba granulomètrica molt compensada formant una estructura molt cohesionada. Posseeix gran adherència al suport, amb imprimació prèvia sobre suports porosos (morter , formigó , etc.), alta resistència mecànica i a la compressió , enduriment sense retracció, elevada resistència a l’abrasió.

Els morters cimentosos estan compostos de ciment, àrids, i additius. Es caracteritzen per un ràpid enduriment, aplicables en suports humits.

Tots dos tipus de morters s’utilitzen en recrescuts, anivellacions, reparacions de suport, confecció de pendents, escales,… Sempre és aconsellable finalitzar-los amb un acabat resistent.

Sistema mc morter
Sistema mc morter
Sistema mc morter