Pendents


Un dels problemes més singulars en moltes indústries és la formació de tolls o una mala evacuació de líquids.

Respectant un percentatge adequat de pendents recuperem les cotes creant mestres i omplint amb morter de resina aconseguint desnivells amb poc gruix i un bon desguàs .

En construir aquestes amb resina epoxídiques i àrids de quars amb granulometria controlada aconseguim una base d’alta resistència a la compressió i podem fer l’acabat a continuació sense esperar temps de pèrdua d’humitat com en els morters cimentosos.

Pendientes
Pendientes
Pendientes