Glossari de Termes


ACTIVITAT

Processos que es desenvolupen o es porten a terme en les instal·lacions on es pretén instal·lar un paviment.

ADDITIUS

Els additius són productes que, introduïts en petites quantitats, en modifiquen algunes de propietats originals del producte, es presenten en forma de pols , líquid o pasta i la dosi varien segons l’objectiu.

ÀRIDS

Els àrids procedeixen de la desintegració o trituració, natural o artificial de la roca i segons la seva naturalesa reben el nom d’àrids silicis, calcaris, granítics, etc. L’àrid el gruix del qual és superior a 5 mm s’anomena àrid gruixut o GRAVA, mentre que l’inferior a 5 mm es diu àrid fi o SORRA.

ASPIRADORA

L’aspiradora és una màquina auxiliar, imprescindible i complementària amb qualsevol de les màquines, en la preparació del suport. La seva finalitat és captar tota la micro partícula (pols ) que es genera a l’obra ja que la pols actua com a desencofrant i provoca una reducció de l’adherència.

COMPRESSIÓ

Esforç màxim que pot suportar un material sota una càrrega d’aixafament i es mesura en Kg./cm2.

CONTAMINACIÓ

Definirem contaminació en un suport a qualsevol producte que hagi pogut ser vessat sobre aquest i que alteri posteriorment el bon ancoratge del paviment a instal·lar. Per exemple podríem parlar de greixos, additius del formigó, pintures…

DIAMANT

L’última generació en innovacions en aquest camp és el tractament per tall. Aquest sistema talla la superfície en lloc de copejar-la, amb la qual cosa aconseguim de no desmembrar el formigó. De vegades pot ésser necessari un fresatge de sanejament i posteriorment un acabat a diamant per aconseguir una més gran uniformitat del suport, facilitant les aplicacions posteriors. Una de les seves característiques més important és que malgrat ser de diamant, treballa en sec.

FRESATGE

Tractament mecànic que mitjançant un tambor replet de freses amb caps de tungstè repica | en el suport ferint-lo i detectant zones que estan poc adherides deixant un suport amb molta porositat.

SUPORTS RECOMANATS

Tots excepte impregnacions i pintats.

SUPORTS RECOMANATS

A tot tipus excepte gres, alguns terratzos i ceràmics fràgils.

FRESADORA

Acostuma a ser la màquina més utilitzada per ésser la més versàtil, ja que canviant les seves eines (freses), aconseguim diferents tipus de preparació o sanejament, segons les necessitats.
La fresadora té capacitat de decapar superfícies de diferents materials, deixant una solera amb ancoratge per al seu posterior recobriment. Actua sobre la superfície mitjançant copejo i rotació, deixant un efecte ondulat de 0’5 mm de profunditat aproximadament.

GRANALLATGE

Tractament mecànic que mitjançant granalla metàl·lica realitza una buixardada a la superfície deixant-la amb molta porositat i ferint poc el suport.

SISTEMES RECOMANATS

Tot tipus de sistemes excepte els d’alta retracció (metacrilats).

SUPORTS RECOMANATS

Tot tipus de suports.

GRANALLADORA

Aquesta màquina requereix un tractament especial, perquè el seu funcionament es basa en el copejament amb boles metàl·liques sobre la superfície a tractar. Automàticament durant el procés i mitjançant aspiració, la màquina recupera les boles expulsades per tornar-les a utilitzar i la pols és recollida per l’aspiradora.
Per entre totes les seves funcions es destaca per efectivitat en l’eliminació de pintures i obertura del porus per a les aplicacions posteriors.

GRANULOMETRIA

És la divisió d’una arena en diferent fraccions, seleccionades per la mida de les seves partícules components. Les partícules de cada fracció es caracteritza perquè la seva mida es troba compresa entre un valor màxim i un valor mínim. De tal manera que el valor màxim d’una fracció és el mínim de la que segueix.

GRES

El gres és un producte ceràmic que s’obté a partir d’una pasta ceràmica rica en fundents, cuita a més de 1200º C. de temperatura.
La part esmaltada és de molt baix gruix suportat sobre una base d’argila cuita.
Té una molt baixa absorció a l’aigua i una gran resistència mecànica i química, però la seva resistència a l’impacte i a la compressió és molt baixa.
El gres que està esmaltatge es denomina rajola i els de mida petita reben el nom de “gresite”.

FORMIGÓ

El formigó és el material resultant de la barreja del ciment (o un altre aglomerant), àrids (grava, grava fina i sorra) i aigua.
Es converteix en una pasta modelable amb propietats adherents, que en poques hores farga i s’endureix tornant-se en un material de consistència pètria.
La seva principal característica és la seva resistència a la compressió, però la seva resistència a la tracció i a la flexió no és tan bona, per això cal ajudar-se amb aportaments metàl·lics denominant-lo.
Per poder modificar alguna de les seves característiques s’utilitzen gran varietat de additius (colorants, acceleradors, retardants, fluïdificants , impermeabilitzants, etc.) i {en el ; al} procés de vibrat del formigó tota l’escòria aflora a la superfície formant la lletada superficial que és una capa falsa que manca de les propietats del formigó.
Té una baixa resistència química.
És un suport porós i amb tendència a desprendre pols de la capa superficial, per tant és un recobriment que no es recomana com acabat final.

HUMITAT

La humitat és l’aparició de forma incontrolada de l’aigua, també vapor d’aigua, que arriba a superar el percentatge normal que ja posseeix un material o element constructiu. El deteriorament dels suports o soleres de vegades és degut fonamentalment a l’ascens de l’aigua que els materials de construcció arriben a absorbir a causa de la capil·laritat. La humitat es divideix en: humitat de filtració, humitat de capil·laritat, humitat de condensació.

POLIMENT

Tractament mecànic mitjançant una màquina rotativa de poc pes amb disc de Carbur de silici que per abrasió ratlla el suport.
Agressió molt lleugera que incideix molt poc en el suport deixant una preparació molt precària.

SISTEMES RECOMANATS

Impregnacions i pintats.

SUPORTS RECOMANATS

Formigó i resines.

FREGADORA

La fregadora és una màquina auxiliar imprescindible per a la preparació òptima del terra . Això és a causa de la necessitat de realitzar un poliment entre capes per obtenir un bon resultat en el treball.

MORTER

La barreja amb ciment amb sorra i aigua es denomina morter. La seva resistència i prestacions són inferiors al formigó i també és porós amb tendència a desprendre pols i amb una molt baixa resistència química.

POROSITAT

Com a conseqüència de la textura i estructura del sòl tenim la seva porositat, és a dir el seu sistema d’espais buits o porus. Es defineix com l’espai de terra que no està ocupat per sòlids i s’expressa en percentatges. Es defineix també com la porció de terra que està ocupada per aire i/o per aigua.
Els sé divideixen usualment en dos tipus: els macroporus i els microporus o porus capil·lars. La taxa de moviment de l’aigua i de l’aire a través del terra és determinada, sobre manera, per la mida dels porus. Els macroporus faciliten una ràpida percolació de l’aigua i el moviment de l’aire, mentre que els microporus dificulten el moviment de l’aire i retenen gran quantitat d’aigua per capil·laritat; per tant, els microporus són molt importants pel que fa referència a la retenció de l’aigua al terra , i els macroporus són de gran valor pel que fa referència a l’aireig i al drenatge intern del terra.

POLIT

Tractament mecànic mitjançant una màquina rotativa de pes considerable amb plats independents que porten engranats uns jocs de pastilles de diamant que per fricció erosionen el suport. És un tractament molt adequat per a suports que no es recomana vibracions o impactes perjudicials per a el mateix] com per exemple el terratzo que un excés de vibració o impactes podríem desenganxar-lo del suport.

SISTEMES RECOMANATS

Tot tipus en general sempre que no utilitzem sistemes amb gaire retracció.

SUPORTS RECOMANATS

Formigó, terratzo i gres.

RADIAL D’ENTREGUES

És una eina indicada per poder treballar les cantonades de la superfície o ben poder realitzar treballs sota maquinària pesada industrial.

SUPORT

Superfície sobre la qual haurem d’ancorar el nou paviment (formigó, terratzo…)

TERRATZO

El terratzo és un material de construcció compost còdols de pedra (habitualment marbre) conglomerats amb ciment. A causa de la seva elevada resistència i baix cost, és el material d’acabat més empleat en paviments tant interiors com exteriors.
Ara com ara el marbre continua estant l’àrid de referència per fabricar terratzo, bé només sigui o combinat amb altres tipus de pedra. Com a aglomerant s’utilitza ciment (normalment ciment blanc).
És un acabat porós i molt absorbent, per tant brut, i amb una molt baixa resistència química.

TRACCIÓ

Es denomina tracció a l’esforç intern al qual està sotmès un cos per l’aplicació de dues forces que actuen en sentit oposat, i tendeixen a estirar-lo. La força que rep és inversa a la de compressió.