Sistemes


PINTURA

Sistema de dos components de baix gruix amb preparació de suport lleugera, de protecció limitada i generalment utilitzat com antipols.

Tipus: epoxídic, poliuretà (alifàtic i aromàtic) conductiu, a l’aigua i acríliques.

pintura1
pintura2
pintura3

AUTOANIVELLANT

Sistema de dos components 100% sòlids, de gruix mitjà (de 2 a 5 mm) d’estructura llisa i classificació al lliscament classe 0, fàcil de netejar i mitjana resistència al ratllat superficial.

Tipus: epoxi, poliuretà, conductiu, a l’aigua, cimentosos, epoxi ciment.

autonivelantes1
autonivelantes2
autonivelantes3

MULTICAPA

Sistema de dos components 100% sòlids, amb un gruix mínim de dues mm. format per superposició de capes. La seva superfície és rugosa amb una classificació al lliscament de classe 1 a classe 3. Alta resistència mecànica, química i al ratllat.

multicapa1
multicapa2
multicapa3

MORTERS

Sistema semisec de resina de dos components 100% sòlids amb corba d’àrid de quars molt compensada , per formar una estructura cohesionada i dotar-la d’una alta resistència mecànica i a la compressió. Tipus : epoxi porus tancat, per obert i ciment assecat ràpid.

morteros1
morteros2
morteros3

SINGULARS

Sistemes complementaris al paviment.

Tipus: Sòcol ½ canya, acabat freds, senyalització, murets, etc.

singulares1
singulares2
singulares3

MANTENIMENT I REPARACIÓ

Ferms deteriorats, problemes de lliscament, ajust a normativa, rehabilitació de juntes, eliminació de tolls, etc.

reparaciones1
reparaciones2
reparaciones3

SECTORS I SISTEMES

MULTICAPA AUTONIVELLANT MORTER PINTURA IMPREGNACIÓ
Indústria Electrònica X X
Industria Farmacèutica X X
Industria Alimentaria X X
Escorxadors X X
Párkings X X
Àrees Comercials i Mercats X X
Cuines Industrials X
Magatzems i Logística X X X
Industria de Begudes X X
Industria Química X X X
Decoració X X X
Metalurgia Pesada i Semi-Pesada X X