Procés de Treball, 3a Fase: Procés d’Aplicació


1. Preparació del suport

preparación del soporte

2. Tractament de Juntes

tratamiento de juntas

3. Allisat

alisado

4. Capa d’Fons

capa de fondo

5. Sorrejat

arenado

6. Escombrat

barrido

7. Poliment

lijado

8. Aspirat

aspirado

9. Segellat

sellado

10. Doble Segellat

doble sellado


Video demostratiu